REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti PATRIOT MPM s.r.o. se sídlem Bernartická 174, 790 70 Javorník, IČ: 26804751

__________________________________________________________________________

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, tj. PATRIOT MPM s.r.o. se sídlem Bernartická 174, 790 70 Javorník, IČ: 26804751.

Reklamace jakosti:

1. Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv dle katalogů prvovýrobců /doly, koksovny/.

2. Prodávající neodpovídá za vady jakosti tuhých paliv, které byly způsobeny po splnění dodávky.

3. Zjevné vady jakosti musí kupující reklamovat nejpozději do 3 kalendářních dnů od data expedice dle prodejky /od dodání paliva kupujícímu/, a to tak, že sdělí prodávajícímu, o jaké konkrétní vady se jedná.

4. Kupující není oprávněn do vyřešení reklamace s palivy nakládat.

5. Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, kdy se k vyřízení reklamace dostaví.

6. Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí.

7. Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad uhlí, a to přiměřenou slevu z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad uhlí.

Kupujícímu, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou uhlí, na které se sleva vztahuje.

8. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada uhlí prokázána, v opačném případě je hradí kupující.

Reklamace váhy:

1. Váhové reklamace uplatňuje kupující u prodejce ve stejný den, kdy je palivo dodáno.

2. Náklady spojené s převážením hmotnosti a dopravu platí prodejce jen tehdy, je-li reklamace oprávněná, jinak je uhradí kupující.

3. Kontrolu hmotnosti lze provést pouze na naší cejchované váze, ověřené metrologickým institutem.

4. Cena za převážení je 100 Kč a doprava 36 Kč/ 1 km.

V Javorníku, dne 02.01.2014